Skip to main content

Junior voetbalonderzoek

De invloed van motorische bewegingsstijl, dentale (mal)occlusie en het al/of niet dragen van mondbeugels op lichaamsbalans en sportblessures bij jeugdige voetballers.

Het vermogen om het evenwicht te bewaren tijdens het voetballen, vooral bij schieten of overspelen van de bal en bij het dribbelen, is niet alleen een onderscheidend kenmerk van succesvolle voetballers (Ricotti e.a., 2013), maar ook een beschermende factor voor blessures (Gioftsidou e.a., 2012). Lichaamsbalans kan door training verbeterd worden. Het is echter niet mogelijk om te voorspellen wie het meest baat zal hebben bij welke trainingsmethodiek. De daartoe benodigde kennis ontbreekt. We kennen vrijwel geen stabiele individuele kenmerken die samenhangen met de balans en/of met verbetering van de balans door training. In dit longitudinaal naturalistisch cohortonderzoek zal worden onderzocht of individuele verschillen in motorische bewegingsstijl en in de daarmee verbonden verschillen in motorische leerprocessen, van invloed zijn op de lichaamsbalans van voetballers en daarmee ook op de kans op blessures. Bovendien zal de invloed van dentale malocclusie en het dragen van een orthodontische mondbeugel worden onderzocht omdat dezen een verstorend effect kunnen hebben op onder meer de proprioceptieve afferentie en dus ook op de lichaamsbalans en posturaliteit (en in het verlengde daarvan op de kans op blessures).

Op grond van eerder onderzoek wordt verwacht dat een slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de gezondheid en de kans op blessures aanzienlijk doet toenemen (Gay-Escoda et al. 2011; Solleveld et al., 2015)

Vanwege het naturalistisch karakter van dit 3-jarig onderzoek worden mondbeugels niet voorgeschreven aan een representatieve groep spelers. Onderzocht zal worden of voetballers die op advies van hun tandarts/orthodontist een mondbeugel dragen, een slechtere balans hebben dan daarvoor en/of tijdens het dragen een slechtere balans ontwikkelen. Omdat het dragen van een orthodontische mondbeugel ook van invloed kan zijn op de mondgezondheid zelf, zal tevens het verband tussen mondgezondheid in relatie tot de kans op blessures en blessuregevoeligheid worden onderzocht. Op grond van eerder onderzoek wordt verwacht dat een slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de gezondheid en de kans op blessures aanzienlijk doet toenemen (Gay-Escoda et al. 2011; Solleveld et al., 2015).

 

Onderzoeksdetails

Studieduur
2015 – 2018

Hoofd onderzoekstraject
Dr. Arnold Goedhart PhD, Hoofd Research Dept. SportsInjuryLab

Supervisor
Prof. dr. Luc Vanden Bossche MD PhD, Universiteit van Gent (B) Faculteit Physical Rehabilitation and Sports Medicine

Contact voor deze studie
Henny Solleveld PhD
Telefoon 0031 (0) 35 646 99 59 of 0031 6 422 34 743
E-mail henny@sportsinjurylab.com

Populatie
120 deelnemers (M/V) aan het onderzoeksprogramma worden geselecteerd uit al of niet gecontracteerde jeugdvoetballers van profclubs in België en Nederland.

Inclusiecriteria

  1. Leeftijd van 12 t/m 16 jaar
  2. In goede algemene gezondheid verkeren
  3. Behalve tonsillectomie geen overige KNO of gelaatoperaties gehad

Goedkeuring, toestemming en privacy
Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de informed consent procedure en in dat kader is goedkeuring aangevraagd bij het Belgisch Medisch Ethisch Comité. De verkregen onderzoeksgegevens worden bewaard bij de Faculteit Sportgeneeskunde en Revalidatie UZGent alsook bij de afdeling Research van SportsInjuryLab. Bij elke data-analyse zal het gegevensbestand geanonimiseerd worden door weglating van onder meer de volgende spelersgegevens: naam, team en club.

Informatie en/of aanmelding
Geselecteerde clubs zijn of worden benaderd door UGent en SportsInjuryLab. Wilt u ook meer informatie? Neem de vrijheid om telefonisch contact met ons op te nemen over dit project of stuur ons een mail.

Deze meerjarige studie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent (B), Faculteit Sportgeneeskunde en Revalidatie en Faculteit Tandheelkunde alsook de Internationale Hogeschool voor Fysiotherapie THIM (NL).